Τελικά αποτελέσματα ΕΑΥΑ- Σταυροί

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 37) με την επωνυμία ‘‘Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών’’
για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και των Εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων οι οποίες διενεργήθηκαν την 28, 29 και 30.5.2013 στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 173, Αθήνα) – Τρεις (3) κάλπες, στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (Χίου 8, Καισαριανή) - Δύο (2) κάλπες και στο αμφιθέατρο Υποδ/νσης Αποκατάστασης Τάξης (Στρατ. Β Γεωργίου Β΄, Γουδί) - Δύο (2) κάλπες, παρουσία των Δικαστικών αντιπροσώπων: α) Μαρίας Σακελαροπούλου, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, β) Παναγιώτη Τελωνιάτη, Πρωτοδίκη Αθηνών, γ) Γκόλφως Ζωγράφου, Ειρηνοδίκη Αθηνών, δ) Δήμητρας Θεοδώρου, Πταισματοδίκη Αθηνών, ε) Πολυξένης Κάρλου, Ειρηνοδίκη Αθηνών, στ) Γεωργίας Θεοδωράκη, Ειρηνοδίκη Αθηνών, ζ) Ζωής Γκιόκα, Πρωτοδίκη Αθηνών, η) Κυριακής Κατσιβέλη, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, θ) Βασιλικής Μπράτη, Πρωτοδίκη Αθηνών,ι) Γλυκερίας Μπαλατσού, Πταισματοδίκη Αθηνών, ια) Αθανασίου Μαρνέρη, Πρωτοδίκη Αθηνών, ιβ) Σταματίνας Λάου, Πρωτοδίκη Αθηνών, ιγ) Δημητρίου Λευκού, Πρωτοδίκη Αθηνών, ιδ) Παναγιώτη Λεβενιώτη, Πρωτοδίκη Αθηνών, ιε) Ιωάννη Βαλμαντώνη, Πρωτοδίκη Αθηνών, ιστ) Νικολάου Ζαγοριανού, Πρωτοδίκη Αθηνών  ιζ) Αικατερίνης Τζιράκη, Πρωτοδίκη Αθηνών, ιη) Απόστολου Τσουκαλά, Πρωτοδίκη Αθηνών, ιθ) Χρυσούλας Φιλιππίδου, Πρωτοδίκη Αθηνών, κ) Αντωνίας Αγγελοπούλου, Πταισματοδίκη Αθηνών, κα) Ελένης Γρυπάρη, Πρωτοδίκη Αθηνών και κβ) Φωτεινής Χαβελέ, Ειρηνοδίκη Αθηνών, που διορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 388-24/05/2013 απόφαση του Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Αθηνών και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία είχαν εκλεγεί στη Γενική Συνέλευση της 18.5.2013 παρουσία του Δικαστικού αντιπροσώπου Φραγκίσκου Βόσου, ο οποίος συνέταξε και το υπ’ αριθμόν 378 από 18.5.2013 Πρακτικό Εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής: α) Διογένη Νικολάου, β) Ιωνά Αθανασίου, γ) Καλλιθράκα Βασιλείου, δ) Κανελλόπουλου Άγγελου και ε) Λουμπαρδέα Ιωάννη. 
Οι ανωτέρω κάλπες συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 173 στην Αθήνα και αφού διαπιστώθηκε το αλύμαντο των σφραγίδων τους, αποσφραγίστηκαν και καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια τα οποία αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τους παραπάνω Δικαστικούς Αντιπροσώπους. Ακολούθως έγινε η διαλογή αυτών.
Με βάση το αντίγραφο μητρώου μελών του Σωματείου και το Πρωτόκολλο ψηφοφορίας διαπιστώθηκε ότι είναι εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει 8.505 μέλη και εψήφισαν 4.551 μέλη. 
Στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και των Εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών έλαβαν μέρος οι παρακάτω οκτώ (8) συνδυασμοί: 


1. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
2. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
3. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.) 
4. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.) 
5. ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
6. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
7. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.) 
8. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.) 
Μετά το άνοιγμα των ανευρεθέντων φακέλων ( 4.551 ), προέκυψαν συνολικά  ( 4.551 ) ψηφοδέλτια από τα οποία ( 4.521 ) έγκυρα, ( 21 ) άκυρα και ( 9 ) λευκά. 
Στη συνέχεια έγινε διαλογή των ψήφων και από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν συνολικά σε όλα τα εκλογικά κέντρα ανά συνδυασμό: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 1.392
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.) 1.381
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)658
4ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)469
5ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 219
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.) 175
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 157
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 70

Σύμφωνα με την εκλογική διαδικασία της απλής αναλογικής και τις διατάξεις του Ν.1264/1982 οι έδρες για τα όργανα κατανέμονται ως εξής: 

Για το Δ.Σ.: 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΔΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 5 (πέντε)
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)5 (πέντε)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)2 (δύο)
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)2 (δύο)
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 1(μία)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.) 0 (μηδέν)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 0 (μηδέν)
8 ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 0 (μηδέν)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΔΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 1 (μία)
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)1 (μία)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)0 (μηδέν)
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.) 1 (μία)
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 0 (μηδέν)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.) 0 (μηδέν)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 0 (μηδέν)
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 0 (μηδέν)

Για τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΣ.Υ.):


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΔΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 28 (εικοσιοκτώ)
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.) 28 (εικοσιοκτώ)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.) 13 (δεκατρείς)
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 4 (τέσσερις)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.) 4 τέσσερις
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 3 (τρεις)
8 ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 1 (μία)

Για τους Εκπροσώπους στα Συμβούλια Μεταθέσεων:


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΔΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Συγκεκριμένα για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν: 
Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
162
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
1032
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Γεώργιος
391
ΖΑΓΟΥΡΑΣ Δημήτριος
64
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης
721
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Φώτιος
550
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
1026
ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος
1034
ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος
927

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΑΓΑΠΙΔΗΣ Γεώργιος
195
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
1178
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ
1028
ΚΡΟΚΟΣ Ιωάννης
188
ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης
1243
ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ Νικόλαος
100
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Σπυρίδων
330
ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης
1229
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ηλίας
561
10 ΤΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς-Γεώργιος
191
11 ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης
886
12 ΧΑΧΑΛΗΣ Χρυσοβαλάντης
899
Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος
29
ΗΛΙΑΔΗΣ Χρήστος
124
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ Βασίλειος
79
ΛΑΚΚΑΣ Γεώργιος
8
ΛΑΜΠΡΟΥ Ναπολέων
25
ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος
30
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος
69
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος 
570
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Βασίλειος
532
10 ΠΑΓΑΝΗΣ Χαράλαμπος
146
11 ΠΑΠΠΑ Βασιλική
75
12 ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος
389
13 ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης
96
14 ΦΟΥΚΑΣ Θεόδωρος
495
15 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος
40

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΒΕΝΕΤΗΣ Γεώργιος
100
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας
58
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
96
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Φώτιος
37
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Αργύριος
32
ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ Βασίλειος
27
ΜΠΑΝΙΑΣ Δημήτριος
59
ΡΗΓΑΣ Νικόλαος
352
ΡΙΖΟΣ Κωνσταντίνος
137
10 ΦΟΙΝΙΚΟΣ Παναγιώτης
19
11 ΧΑΙΚΑΛΗΣ Δημήτριος
29

Με τον Συνδυασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΚΑΠΠΑΣ Κωνσταντίνος
188
ΚΑΨΗΣ Επαμεινώνδας
135
ΝΤΖΕΛΒΕΣ Παναγιώτης
109
ΝΤΟΥΜΑΣ Δημήτριος
190
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Γεράσιμος
102

Με τον Συνδυασμό «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΑΓΓΕΛΗΣ Κωνσταντίνος
38
ΒΑΡΣΟΣ Χαράλαμπος
19
ΒΛΑΧΟΣ Αθανάσιος
23
ΒΡΕΛΛΙΟΣ Κωνσταντίνος
31
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Κωνσταντίνος
49
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Βασίλειος
63
ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ
27
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
30
ΣΩΚΛΑΣ Χρήστος
18
10 ΤΟΠΑΛΗΣ Φώτιος
33
11 ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
27
12 ΤΣΑΦΟΣ Στέφανος
20

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΒΑΡΒΑΤΟΣ Απόστολος
133
ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ Νικόλαος
54
ΚΟΨΑΥΤΗΣ Σπυρίδων
39
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ Νικόλαος
51
ΤΣΙΓΚΑΣ Ανδρέας
102
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Γεώργιος
101

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
16
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
7
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Νικόλαος
53
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Άγγελος
16

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. (15μελές) οι εξής: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος
1034
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
1032
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
1026
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος
927
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης
721
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης
1243
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)
ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης
1229
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
1178
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)
9 ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ
1028
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)
10 ΧΑΧΑΛΗΣ Χρυσοβαλάντης
899
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)
11 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Σταύρος
570
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)
12 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Βασίλειος
532
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)
13 ΡΗΓΑΣ Νικόλαος
352
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)
14 ΡΙΖΟΣ Κωνσταντίνος
137
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)
15 ΝΤΟΥΜΑΣ Δημήτριος
190
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Και αναπληρωματικοί αυτών ανά Συνδυασμό:  
Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Φώτιος
550
2
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
Γεώργιος
391
3
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
162
4
ΖΑΓΟΥΡΑΣ
Δημήτριος
64

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
Ιωάννης
886

2
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ηλίας
561

3
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
Σπυρίδων
330

4
ΑΓΑΠΙΔΗΣ
Γεώργιος
195

5
ΤΟΠΟΥΛΟΣ
Λουκάς-Γεώργιος
191

6
ΚΡΟΚΟΣ
Ιωάννης
188

7
ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ
Νικόλαος
100

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΦΟΥΚΑΣ
Θεόδωρος
495

2
ΠΕΛΕΚΗΣ
Θεόδωρος
389

3
ΠΑΓΑΝΗΣ
Χαράλαμπος
146

4
ΗΛΙΑΔΗΣ
Χρήστος
124

5
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ
Μιλτιάδης
96

6
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
Βασίλειος
79

7
ΠΑΠΠΑ
Βασιλική
75

8
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Κωνσταντίνος
69

9
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεώργιος
40

10
ΜΑΚΡΗΣ
Νικόλαος
30

11
ΓΑΛΑΝΗΣ
Χρήστος
29

12
ΛΑΜΠΡΟΥ
Ναπολέων
25

13
ΛΑΚΚΑΣ
Γεώργιος
8

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΒΕΝΕΤΗΣ
Γεώργιος
100

2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας
96

3
ΜΠΑΝΙΑΣ
Δημήτριος
59

4
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλίας
58

5
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Φώτιος
37

6
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
Αργύριος
32

7
ΧΑΙΚΑΛΗΣ
Δημήτριος
29

8
ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ
Βασίλειος
27

9
ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Παναγιώτης
19
Με τον Συνδυασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΚΑΠΠΑΣ
Κωνσταντίνος
188

2
ΚΑΨΗΣ
Επαμεινώνδας
135

3
ΝΤΖΕΛΒΕΣ
Παναγιώτης
109

4
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Γεράσιμος
102

Για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΜΕΝΤΑΣ
Φώτιος
143

2
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Βασίλειος
465

3
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ
Ανδρέας
26

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Απόστολος
180

2
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Παντελής
243

3
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Εμμανουήλ
179

4
ΜΗΤΣΙΟΣ
Χρήστος
633

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ
Ταξιάρχης
256

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΘΑΡΩΝΙΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
127

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι εξής: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Βασίλειος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

2
ΜΗΤΣΙΟΣ
Χρήστος
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

3
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ
Ταξιάρχης
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)
Και αναπληρωματικοί αυτών ανά Συνδυασμό:  
Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΜΕΝΤΑΣ
Φώτιος
143

2
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ
Ανδρέας
26

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Παντελής
243

2
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Απόστολος
180

3
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Εμμανουήλ
179

Για τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) έλαβαν:
Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
Στυλιανός
368

2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Αντιγόνη
637

3
ΑΛΥΜΑΡΑΣ
Χρήστος
509

4
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
Σάββας
378

5
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
348

6
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
186

7
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ
Απόστολος
129

8
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ
Ηλίας
359

9
ΒΛΑΧΟΣ
Αντώνιος
775

10
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
Γρηγόριος
985

11
ΓΕΩΡΓΑΣ
Αθανάσιος
221

12
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Γεώργιος
335

13
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
Αλέξανδρος
347

14
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
343

15
ΓΚΑΤΖΙΑΣ
Ευάγγελος
180

16
ΓΚΟΓΚΟΣ
Αλέξιος
198

17
ΓΚΟΥΜΑΣ
Βρεττός
950

18
ΓΟΥΡΤΖΙΛΙΔΟΥ
Γεωργία
95

19
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Παναγιώτης
643

20
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
Γεώργιος
805

21
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
253

22
ΕΛΛΗΝΑΣ
Ανδρέας 
205

23
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Στέφανος
374

24
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Αλέξανδρος
315

25
ΖΑΓΟΥΡΑΣ
Δημήτριος
971

26
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Γεώργιος
364

27
ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ
Παναγιώτης
215

28
ΖΩΗΣ
Γεώργιος
374

29
ΖΩΗΣ
Νικόλαος
383

30
ΖΩΤΟΥ
Ελένη
404

31
ΙΣΑΝΟΓΛΟΥ
Χαράλαμπος
185

32
ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Δημήτριος
345

33
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
Ιωάννης
347

34
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
Αναστάσιος
378

35
ΚΑΡΓΑΣ
Απόστολος
308

36
ΚΑΡΚΑΛΗΣ
Κυριάκος
190

37
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
Δημήτριος
940

38
ΚΟΖΑΛΑΝ
Συμεών
32

39
ΚΟΚΚΟΤΗΣ
Δημήτριος
23

40
ΚΟΣΜΑΣ
Χρήστος
783

41
ΚΟΥΣΙΩΡΗΣ
Χριστόφορος
503

42
ΚΟΥΤΕΛΙΑ
Ειρήνη
722

43
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Παναγιώτης
352

44
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ
Παναγιώτης
969

45
ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Παναγιώτης
299

46
ΛΕΝΤΗΣ
Σπυρίδων
916

47
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ
Κωνσταντίνος
885

48
ΛΕΦΑΤΖΗΣ
Ιωάννης
353

49
ΛΙΑΝΟΣ
Ιωάννης
192

50
ΛΙΑΤΣΟΣ
Ιωάννης
347

51
ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ
Γεώργιος
859

52
ΜΑΚΡΗΣ
Ιωάννης
948

53
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Αθανάσιος
211

54
ΜΑΡΙΟΛΗΣ
Κυριάκος
881

55
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Φώτιος
993

56
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Χρήστος
1005

57
ΜΕΛΙΣΤΑΣ
Χαράλαμπος
318

58
ΜΕΝΤΑΣ
Φώτιος
718

59
ΜΠΑΝΙΑΣ
Γεώργιος
332

60
ΜΠΕΛΛΟΣ
Σταύρος
627

61
ΜΠΕΝΕΚΗΣ
Κωνσταντίνος
196

62
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Φώτιος
317

63
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Χαράλαμπος
782

64
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντώνιος
188

65
ΝΤΙΜΤΣΑΣ
Θεόδωρος
227

66
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
965

67
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Βασίλειος
950

68
ΠΑΝΤΟΥΣΑΣ
Αναστάσιος
180

69
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
Κωνσταντίνος
262

70
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ
Δημήτριος
559

71
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ιωάννης
194

72
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Θεόδωρος
617

73
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
Γεώργιος
805

74
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ιωάννης
274

75
ΠΑΠΠΑΣ
Παναγιώτης
823

76
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Θεόδωρος
190

77
ΠΑΣΠΑΛΗΣ
Θεόδωρος-Κωνσταντίνος
279

78
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ
Δημήτριος
554

79
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Παύλος
263

80
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ
Δημήτριος
406

81
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
345

82
ΡΟΥΒΑΛΗΣ
Δημήτριος
390

83
ΣΑΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Γεώργιος
195

84
ΣΕΪΤΑΝΙΩΤΗΣ
Αλέξανδρος
176

85
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Θεμιστοκλής
299

86
ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ
Δημήτριος
297

87
ΤΗΝΙΑΚΟΣ
Δημήτριος
630

88
ΤΟΓΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος
683

89
ΤΡΑΚΑΣ
Απόστολος
940

90
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
Γεώργιος
184

91
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ
Εμμανουέλα
187

92
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
Κωνσταντίνος
299

93
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
Ιωάννης
334

94
ΤΣΙΛΙΚΗΣ
Παναγιώτης
414

95
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Σωτήριος
937

96
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ
Ανδρέας
828

97
ΦΙΚΑΣ
Χαρίλαος
661

98
ΦΙΚΑΣ
Χαρίλαος
841

99
ΦΟΥΡΛΑΣ
Κωνσταντίνος
185

100
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ
Αθανάσιος
245

101
ΧΟΝΔΡΟΣ
Δημήτριος
100

102
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ευάγγελος
257

103
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
183

104
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Γρηγόριος
1036

105
ΧΥΤΑΣ
Κωνσταντίνος
398

106
ΧΥΤΑΣ
Κωνσταντίνος
1034

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΑΓΑΠΙΔΗΣ
Γεώργιος
683

2
ΑΛΑΜΑΝΗΣ
Ηρακλής
1138

3
ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Γεώργιος
291

4
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ
Ιωάννης
70

5
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Θεόδωρος
112

6
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ
Χρήστος
390

7
ΑΥΓΕΡΗΣ
Παναγιώτης
751

8
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Απόστολος
1130

9
ΒΛΑΧΟΣ
Διομήδης
1077

10
ΒΡΑΧΑΤΗΣ
Παναγιώτης
763

11
ΓΑΛΑΝΗΣ
Ιωάννης
1085

12
ΓΑΤΣΑΣ
Ιωάννης
279

13
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ
Χρήστος
598

14
ΓΟΓΑΛΗΣ
Δημήτριος
647

15
ΓΟΥΣΗΣ
Γεώργιος
348

16
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Παντελής
1043

17
ΔΕΡΒΟΣ
Διονύσιος
805

18
ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ
Γεώργιος
1101

19
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Γεώργιος
1057

20
ΔΟΥΒΛΗΣ
Απόστολος
1086

21
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Αναστάσιος
1040

22
ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ
Βασίλειος
764

23
ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ
Γεώργιος
1041

24
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Εμμανουήλ
225

25
ΚΑΠΡΑΛΟΣ
Φώτιος
548

26
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
917

27
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ
Μιχαήλ
500

28
ΚΙΝΑΣ
Κωνσταντίνος
531

29
ΚΟΓΙΑΣ
Ανδρέας
1116

30
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Θεμιστοκλής
1082

31
ΚΡΟΚΟΣ
Ιωάννης
1057

32
ΛΑΔΙΑΣ
Άγγελος
720

33
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αντώνιος
1095

34
ΛΙΤΣΙΟΣ
Αργύριος
350

35
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ
Γεώργιος
807

36
ΜΑΓΓΑΣ
Σωκράτης
1106

37
ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ
Νικόλαος
95

38
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
Σπυρίδων
1095

39
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κωνσταντίνος
259

40
ΜΕΤΑΞΑΣ
Λεωνίδας 
155

41
ΜΗΤΡΑΚΟΣ
Γεώργιος
290

42
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ευάγγελος
512

43
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
Απόστολος
170

44
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
Χαρίκλεια
265

45
ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ
Γεώργιος
300

46
ΜΥΛΩΝΑΣ
Βάϊος
725

47
ΝΑΤΣΗΣ
Χρήστος
488

48
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
79

49
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
Σπυρίδων
1078

50
ΠΑΚΟΣ
Δημοσθένης
1064

51
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθανάσιος
286

52
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης
1010

53
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Χρήστος
735

54
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Αθανάσιος
945

55
ΠΑΦΗΣ
Αναστάσιος
555

56
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
Γεώργιος
797

57
ΠΛΙΑΡΗΣ
Ιωάννης
306

58
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Φώτιος
284

59
ΡΩΜΑΝΑΣ
Παναγιώτης
314

60
ΣΑΚΚΑΣ
Δημήτριος
293

61
ΣΑΡΑΦΗΣ
Ιωάννης
396

62
ΣΙΑΠΟΣ
Κωνσταντίνος
27

63
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος
655

64
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος
211

65
ΣΤΟΥΜΠΟΣ
Ηλίας
215

66
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ηλίας
1062

67
ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ
Σπυρίδων
853

68
ΤΟΠΟΥΛΟΣ
Λουκάς-Γεώργιος
1025

69
ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
1091

70
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
Ιωάννης
531

71
ΦΩΤΗΣ
Βασίλειος
830

72
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
782

73
ΧΑΡΤΟΠΑΚΗΣ
Χρήστος
1078

74
ΧΑΧΑΛΗΣ
Χρυσοβαλάντης
1148

75
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χρήστος
1054

76
ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
Θεόδωρος
38

77
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Χαράλαμπος
1072

78
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Γεώργιος
848

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Φώτιος
67

2
ΒΑΣΔΕΚΗΣ
Μηνάς
243

3
ΓΑΛΑΝΗΣ
Χρήστος
46

4
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Φώτιος
11

5
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Χαράλαμπος
37

6
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος
91

7
ΓΙΔΑΣ
Σπυρίδων
43

8
ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέμαχος- Μάριος
234

9
ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ
Γεώργιος
236

10
ΔΗΜΑΚΗΣ
Φώτιος
15

11
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ελευθέριος
224

12
ΔΟΥΡΙΔΑΣ
Ιωάννης
22

13
ΕΓΚΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος
26

14
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
Ανδρέας
5

15
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
Μιχαήλ
82

16
ΗΛΙΑΔΗΣ
Χρήστος
181

17
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ορέστης
38

18
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Παναγιώτης
55

19
ΚΑΖΑΝΑΣ
Βασίλειος
76

20
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
Ιάσων
91

21
ΚΑΟΥΚΗΣ
Μιχαήλ
127

22
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΧ
Ιωάννης
127

23
ΚΑΡΕΛΗΣ
Σπυρίδων
30

24
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ
Αριστείδης
16

25
ΚΑΡΠΙΔΑΣ
Παναγιώτης
13

26
ΚΕΣΙΔΗΣ
Κωνσταντίνος
47

27
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
Βασίλειος
178

28
ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ
Γεώργιος
14

29
ΚΟΛΩΝΑΣ
Αναστάσιος
77

30
ΚΟΣΒΥΡΑ
Ευαγγελία
188

31
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
Δημήτριος
33

32
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Δημήτριος
45

33
ΛΑΚΚΑΣ
Γεώργιος
10

34
ΛΑΜΠΡΟΥ
Ναπολέων
222

35
ΛΑΣΠΙΑΣ
Ευάγγελος
44

36
ΛΙΟΛΙΟΣ
Σπυρίδων
15

37
ΛΙΟΝΤΗΣ
Χρήστος
70

38
ΜΑΚΡΗΣ
Νικόλαος
63

39
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Κωνσταντίνος
66

40
ΜΑΝΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
Μιχαήλ
152

41
ΜΟΥΛΑΣ
Γεώργιος
4

42
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Σταύρος
551

43
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Χρήστος
274

44
ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ
Γεώργιος
38

45
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Βασίλειος
512

46
ΝΤΕΝΤΕΣ
Δημήτριος
106

47
ΝΤΟΝΤΟΣ
Ευάγγελος
55

48
ΠΑΓΑΝΗΣ
Χαράλαμπος
475

49
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ
Παναγιώτης
64

50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αλέξιος
29

51
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης
28

52
ΠΑΝΤΙΛΙΕΡΗΣ
Γρηγόριος
34

53
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Χρήστος
24

54
ΠΑΠΠΑ
Βασιλική
145

55
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Γεώργιος
72

56
ΠΕΛΕΚΗΣ
Θεόδωρος
486

57
ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ
Χαράλαμπος
134

58
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αθανάσιος
9

59
ΣΑΪΝΤ
Νάντια
25

60
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ
Μιλτιάδης
515

61
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
Χαράλαμπος
170

62
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Δημήτριος
31

63
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
6

64
ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ
Αδάμ
29

65
ΤΣΙΟΥΜΑΣ
Αθανάσιος
241

66
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ
Ιωάννης
93

67
ΦΟΥΚΑΣ
Θεόδωρος
425

68
ΦΟΥΡΛΑΤΑΡΑΣ
Κωνσταντίνος
72

69
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεώργιος
46

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΑΓΙΩΤΗΣ
Στέργιος-Μιχαήλ
85

2
ΒΑΛΕΝΤΗΣ
Διονύσιος
39

3
ΒΑΦΑΚΗΣ
Δημήτριος
181

4
ΒΕΝΕΤΗΣ
Γεώργιος
215

5
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
Κωνσταντίνος
89

6
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλίας
293

7
ΓΚΙΑΟΥΡΗ
Φωτεινή
266

8
ΔΕΡΝΙΚΑΣ
Γεώργιος
154

9
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας
272

10
ΖΙΩΓΑΣ
Κωνσταντίνος
115

11
ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ
Δημήτριος
46

12
ΖΩΗΣ
Παναγιώτης
84

13
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Δήμητρα
211

14
ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΣ
Ευάγγελος
46

15
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Φώτιος
107

16
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Χαρίλαος
136

17
ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ
Απόστολος
145

18
ΚΟΚΑΡΙΔΑ
Σουλτάνα
148

19
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ
Περικλής
137

20
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ
Ταξιάρχης
244

21
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
Αργύριος
111

22
ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ
Βασίλειος
70

23
ΛΥΤΡΙΑΝΗΣ
Κωνσταντίνος
39

24
ΜΑΡΚΟΥ
Απόστολος
95

25
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
Χαράλαμπος
141

26
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
Κωνσταντίνος
119

27
ΜΙΑΜΗΣ
Αλέξανδρος
160

28
ΜΙΖΑΡΑΣ
Αλέξανδρος
129

29
ΜΠΑΝΙΑΣ
Δημήτριος
155

30
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ
Ιωάννης
49

31
ΜΠΟΥΡΑ
Μαρίνα
97

32
ΝΤΕΛ ΡΟΣΣΟ
Δημήτριος
80

33
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Νικόλαος
118

34
ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ
Φωτεινός
325

35
ΠΑΛΛΑΣ
Γρηγόριος
51

36
ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ
Θεόδωρος
53

37
ΡΗΓΑΣ
Νικόλαος
393

38
ΡΙΖΟΣ
Κωνσταντίνος
280

39
ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ
Νεκτάριος
191

40
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ζωή
55

41
ΤΑΣΣΗΣ
Κωνσταντίνος
42

42
ΤΕΧΟΒΙΤΗΣ
Ευάγγελος
57

43
ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ
Νικόλαος
160

44
ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης
37

45
ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ
Σπυρίδων
83

46
ΤΣΙΟΥΦΗΣ
Μάριος
83

47
ΦΟΙΝΙΚΟΣ
Παναγιώτης
43

48
ΧΑΙΚΑΛΗΣ
Δημήτριος
79

49
ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΗΣ
Ιωάννης
43

50
ΧΙΩΤΑΚΗΣ
Δημήτριος
47

Με τον Συνδυασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης
103

2
ΖΟΥΚΑΣ
Σπυρίδων
93

3
ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αλέξιος
129

4
ΚΑΠΠΑΣ
Κωνσταντίνος
180

5
ΚΑΨΗΣ
Επαμεινώνδας
151

6
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
Νικόλαος
126

7
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
113

8
ΝΤΖΕΛΒΕΣ
Παναγιώτης
135

9
ΝΤΟΥΜΑΣ
Δημήτριος
183

10
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
132

11
ΠΑΠΠΑΣ
Δονάτος
131

12
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Γεράσιμος
124

13
ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ
Αναστάσιος
127

Με τον Συνδυασμό «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΑΓΓΕΛΗΣ
Κωνσταντίνος
67

2
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
Νικόλαος
40

3
ΒΑΡΣΟΣ
Χαράλαμπος
34

4
ΒΛΑΧΟΣ
Αθανάσιος
38

5
ΒΡΕΛΛΙΟΣ
Κωνσταντίνος
54

6
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
Απόστολος
25

7
ΓΕΩΡΓΗΣ
Αντώνιος
21

8
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Πέτρος 
35

9
ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ
Σωτήριος
29

10
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ
Κωνσταντίνος
100

11
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης
27

12
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Χρήστος
40

13
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
30

14
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
Γεώργιος
26

15
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ
Χρήστος
18

16
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
Βασίλειος
81

17
ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
69

18
ΜΠΑΜΠΑΓΙΑΝ
Γεγκόρ
38

19
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
Ευάγγελος
23

20
ΜΠΟΥΡΑΣ
Ιωάννης
23

21
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Χρήστος
20

22
ΝΑΛΕΤΑΚΗΣ
Δημήτριος
33

23
ΝΟΥΤΣΗΣ
Δημήτριος
43

24
ΝΤΑΡΑΣ
Ευάγγελος
25

25
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Κοσμάς
38

26
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Φώτης
48

27
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης
41

28
ΠΑΧΗΣ
Θεοφάνης
34

29
ΠΙΤΣΙΟΣ
Σταύρος
36

30
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ανέστης
32

31
ΣΩΚΛΑΣ
Χρήστος
41

32
ΤΑΣΗΣ
Στέφανος
31

33
ΤΖΗΚΑΣ
Ζήσης
46

34
ΤΟΠΑΛΗΣ
Φώτιος
58

35
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλίας
42

36
ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ
Πέτρος
43

37
ΤΡΑΝΤΑΣ
Πέτρος
26

38
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Βασίλειος
28

39
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
39

40
ΤΣΑΦΟΣ
Στέφανος
25

41
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Δημήτριος
21

42
ΤΣΟΥΚΑΣ
Ιωάννης
25

43
ΤΣΟΥΤΣΗΣ
Σταύρος
29

44
ΧΟΝΔΡΟΣ
Παναγιώτης
31
Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αναστάσιος
74

2
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Πέτρος
70

3
ΒΑΡΒΑΤΟΣ
Απόστολος
133

4
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ
Ευαγγελία
86

5
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ιωάννης
78

6
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Λάμπρος
75

7
ΖΟΥΖΙΑΣ
Γεράσιμος
77

8
ΘΑΡΩΝΙΑΤΗΣ
Δημήτριος
103

9
ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ
Νικόλαος
85

10
ΚΟΛΛΙΑΣ
Σωτήριος
81

11
ΚΟΨΑΥΤΗΣ
Σπυρίδων
76

12
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ελένη
77

13
ΠΑΝΤΑΚΗΣ
Παναγιώτης
74

14
ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ
Ιωάννης
74

15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος
76

16
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
Νικόλαος
97

17
ΣΟΥΝΙΤΗΣ
Νικόλαος
73

18
ΣΤΑΙΚΟΣ
Ιωάννης
77

19
ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Εμμανουήλ
73

20
ΤΑΤΙΝΑ
Δήμητρα
73

21
ΤΖΗΚΑΣ
Γεώργιος
75

22
ΤΣΙΓΚΑΣ
Ανδρέας
119

23
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Κωνσταντίνος
76

24
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
Γεώργιος
125

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος
20

2
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Κωνσταντίνος
25

3
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
24

4
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Νικόλαος
56

5
ΚΙΤΣΟΣ
Σπυρίδων
23

6
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
Αιμιλία
30

7
ΚΡΙΚΕΤΟΣ
Σπήλιος
30

8
ΛΑΖΑΡΗ
Αναστασία
23

9
ΛΑΜΠΑΣ
Δημήτριος
32

10
ΜΟΥΡΚΑΣ
Αντώνιος
22

11
ΜΠΙΤΣΗΣ
Ιωάννης
38

12
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
23

13
ΠΑΠΠΑΣ
Σπυρίδων-Νεκτάριος
27

14
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Απόστολος
25

15
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
Άγγελος
37
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) οι εξής: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

1
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1036
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

2
ΧΥΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1034
ΑΘΗΝ ΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

3
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1005
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

4
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
993
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

5
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
985
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

6
ΖΑΓΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
971
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

7
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
969
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

8
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
965
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

9
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ
950
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

10
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
950
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

11
ΜΑΚΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
948
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

12
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
940
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

13
ΤΡΑΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
940
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

14
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
937
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

15
ΛΕΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
916
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

16
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
885
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

17
ΜΑΡΙΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
881
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

18
ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
859
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

19
ΦΙΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
841
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

20
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
828
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

21
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
823
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

22
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
805
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

23
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
805
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

24
ΚΟΣΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
783
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

25
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
782
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

26
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
775
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

27
ΚΟΥΤΕΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
722
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

28
ΜΕΝΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
718
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

29
ΧΑΧΑΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
1148
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

30
ΑΛΑΜΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1138
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

31
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1130
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

32
ΚΟΓΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
1116
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

33
ΜΑΓΓΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1106
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

34
ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1101
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

35
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1095
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

36
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1095
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

37
ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1091
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

38
ΔΟΥΒΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1086
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

39
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1085
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

40
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1082
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

41
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1078
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

42
ΧΑΡΤΟΠΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1078
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

43
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
1077
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

44
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1072
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

45
ΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1064
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

46
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1062
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

47
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1057
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

48
ΚΡΟΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1057
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

49
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1054
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

50
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1043
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

51
ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1041
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

52
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1040
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

53
ΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1025
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

54
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1010
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

55
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
945
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

56
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
917
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

57
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
551
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

58
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
515
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

59
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
512
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

60
ΠΕΛΕΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
486
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

61
ΠΑΓΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
475
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

62
ΦΟΥΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
425
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

63
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
274
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

64
ΒΑΣΔΕΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ
243
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

65
ΤΣΙΟΥΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
241
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

66
ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
236
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

67
ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
234
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

68
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
224
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

69
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
222
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)

70
ΡΗΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
393
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

71
ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
325
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

72
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
293
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

73
ΡΙΖΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
280
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

74
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
272
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

75
ΓΚΙΑΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
266
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

76
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
244
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

77
ΒΕΝΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
215
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

78
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
211
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)

79
?????????????????
????????????
????
?????????????

80
ΝΤΟΥΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
183
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

81
ΚΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
180
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

82
ΚΑΨΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
151
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

83
ΝΤΖΕΛΒΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
135
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

84
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
100
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α)

85
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
81
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α)

86
ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
69
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α)

87
ΒΑΡΒΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
133
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

88
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
125
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

89
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
119
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

90
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
56
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Και αναπληρωματικοί αυτών ανά Συνδυασμό:

Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΤΟΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
683

2
ΦΙΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
661

3
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
643

4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
637

5
ΤΗΝΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
630

6
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
627

7
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
617

8
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
559

9
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
554

10
ΑΛΥΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
509

11
ΚΟΥΣΙΩΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
503

12
ΤΣΙΛΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
414

13
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
406

14
ΖΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
404

15
ΧΥΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
398

16
ΡΟΥΒΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
390

17
ΖΩΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
383

18
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
378

19
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
378

20
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
374

21
ΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
374

22
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
368

23
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
364

24
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ
ΗΛΙΑΣ
359

25
ΛΕΦΑΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
353

26
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
352

27
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
348

28
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
347

29
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
347

30
ΛΙΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
347

31
ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
345

32
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
345

33
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
343

34
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
335

35
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
334

36
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
332

37
ΜΕΛΙΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
318

38
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
317

39
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
315

40
ΚΑΡΓΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
308

41
ΛΑΓΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
299

42
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
299

43
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
299

44
ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
297

45
ΠΑΣΠΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
279

46
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
274

47
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
263

48
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
262

49
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
257

50
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
253

51
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
245

52
ΝΤΙΜΤΣΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
227

53
ΓΕΩΡΓΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
221

54
ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
215

55
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
211

56
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
205

57
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
198

58
ΜΠΕΝΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
196

59
ΣΑΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
195

60
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
194

61
ΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
192

62
ΚΑΡΚΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
190

63
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
190

64
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
188

65
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
187

66
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
186

67
ΙΣΑΝΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
185

68
ΦΟΥΡΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
185

69
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
184

70
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
183

71
ΓΚΑΤΖΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
180

72
ΠΑΝΤΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
180

73
ΣΕΪΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
176

74
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
129

75
ΧΟΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
100

76
ΓΟΥΡΤΖΙΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
95

77
ΚΟΖΑΛΑΝ
ΣΥΜΕΩΝ
32

78
ΚΟΚΚΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
853

2
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
848

3
ΦΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
830

4
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
807

5
ΔΕΡΒΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
805

6
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
797

7
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
782

8
ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
764

9
ΒΡΑΧΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
763

10
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
751

11
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
735

12
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΒΑΙΟΣ
725

13
ΛΑΔΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
720

14
ΑΓΑΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
683

15
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
655

16
ΓΟΓΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
647

17
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
598

18
ΠΑΦΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
555

19
ΚΑΠΡΑΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
548

20
ΚΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
531

21
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
531

22
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
512

23
ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
500

24
ΝΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
488

25
ΣΑΡΑΦΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
396

26
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
390

27
ΛΙΤΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
350

28
ΓΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
348

29
ΡΩΜΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
314

30
ΠΛΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
306

31
ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
300

32
ΣΑΚΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
293

33
ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
291

34
ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
290

35
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
286

36
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
284

37
ΓΑΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
279

38
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
265

39
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
259

40
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
225

41
ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΗΛΙΑΣ
215

42
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211

43
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
170

44
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
155

45
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
112

46
ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
95

47
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
79

48
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
70

49
ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
38

50
ΣΙΑΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΥ.Μ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΚΟΣΒΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
188

2
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
181

3
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
178

4
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
170

5
ΜΑΝΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
152

6
ΠΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
145

7
ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
134

8
ΚΑΟΥΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
127

9
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΧ
ΙΩΑΝΝΗΣ
127

10
ΝΤΕΝΤΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
106

11
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
93

12
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
91

13
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΙΑΣΩΝ
91

14
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
82

15
ΚΟΛΩΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
77

16
ΚΑΖΑΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
76

17
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
72

18
ΦΟΥΡΛΑΤΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72

19
ΛΙΟΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
70

20
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
67

21
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
66

22
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
64

23
ΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
63

24
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
55

25
ΝΤΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
55

26
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47

27
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
46

28
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46

29
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
45

30
ΛΑΣΠΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
44

31
ΓΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
43

32
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
38

33
ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38

34
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37

35
ΠΑΝΤΙΛΙΕΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
34

36
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33

37
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31

38
ΚΑΡΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30

39
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
29

40
ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ
ΑΔΑΜ
29

41
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28

42
ΕΓΚΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26

43
ΣΑΪΝΤ
ΝΑΝΤΙΑ
25

44
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
24

45
ΔΟΥΡΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
22

46
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
16

47
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
15

48
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15

49
ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14

50
ΚΑΡΠΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13

51
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
11

52
ΛΑΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10

53
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9

54
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6

55
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
5

56
ΜΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
191

2
ΒΑΦΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
181

3
ΜΙΑΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
160

4
ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
160

5
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
155

6
ΔΕΡΝΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
154

7
ΚΟΚΑΡΙΔΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
148

8
ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
145

9
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
141

10
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
137

11
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
136

12
ΜΙΖΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
129

13
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
119

14
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
118

15
ΖΙΩΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
115

16
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
111

17
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
107

18
ΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΝΑ
97

19
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
95

20
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
89

21
ΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
85

22
ΖΩΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
84

23
ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
83

24
ΤΣΙΟΥΦΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
83

25
ΝΤΕΛ ΡΟΣΣΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
80

26
ΧΑΙΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
79

27
ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
70

28
ΤΕΧΟΒΙΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
57

29
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
55

30
ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
53

31
ΠΑΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
51

32
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
49

33
ΧΙΩΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙ
47

34
ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46

35
ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ
46

36
ΦΟΙΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43

37
ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
43

38
ΤΑΣΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42

39
ΒΑΛΕΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
39

40
ΛΥΤΡΙΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39

41
ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
37

Με τον Συνδυασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
132

2
ΠΑΠΠΑΣ
ΔΟΝΑΤΟΣ
131

3
ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
129

4
ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
127

5
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
126

6
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
124

7
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
113

8
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
103

9
ΖΟΥΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
93

Με τον Συνδυασμό «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Π.ΑΣ.Α.)»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
67

2
ΤΟΠΑΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
58

3
ΒΡΕΛΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
54

4
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΦΩΤΗΣ
48

5
ΤΖΗΚΑΣ
ΖΗΣΗΣ
46

6
ΝΟΥΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43

7
ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
43

8
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
42

9
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41

10
ΣΩΚΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
41

11
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40

12
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
40

13
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39

14
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38

15
ΜΠΑΜΠΑΓΙΑΝ
ΓΕΓΚΟΡ
38

16
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
38

17
ΠΙΤΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
36

18
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
35

19
ΒΑΡΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
34

20
ΠΑΧΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
34

21
ΝΑΛΕΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33

22
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
32

23
ΤΑΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
31

24
ΧΟΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31

25
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30

26
ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
29

27
ΤΣΟΥΤΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
29

28
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28

29
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27

30
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26

31
ΤΡΑΝΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
26

32
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25

33
ΝΤΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25

34
ΤΣΑΦΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25

35
ΤΣΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25

36
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23

37
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
23

38
ΓΕΩΡΓΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21

39
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21

40
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
20

41
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
18

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΘΑΡΩΝΙΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
103

2
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
97

3
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
86

4
ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
85

5
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
81

6
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
78

7
ΖΟΥΖΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
77

8
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
77

9
ΣΤΑΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
77

10
ΚΟΨΑΥΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
76

11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
76

12
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
76

13
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
75

14
ΤΖΗΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
75

15
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
74

16
ΠΑΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
74

17
ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
74

18
ΣΟΥΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
73

19
ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
73

20
ΤΑΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
73

21
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
70

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΜΠΙΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
38

2
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
37

3
ΛΑΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32

4
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
30

5
ΚΡΙΚΕΤΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
30

6
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
27

7
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25

8
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
25

9
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24

10
ΚΙΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23

11
ΛΑΖΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
23

12
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23

13
ΜΟΥΡΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
22

14
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20

4) Ο κάθε υποψήφιος για τα Συμβούλια Μεταθέσεων συνολικά σε όλα τα εκλογικά κέντρα έλαβε ψήφους:

α) Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Α.: 

Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Χρήστος
350

2
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Γρηγόριος
36

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΠΑΚΟΣ
Δημοσθένης
1035

2
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Γεώργιος
200

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Σταύρος
562

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΡΙΖΟΣ
Κωνσταντίνος
256

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ιωάννης
122

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
34

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της Γ.Α.Δ.Α.: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Χρήστος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Και αναπληρωματικός αυτού: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Γρηγόριος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

β) Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής: 

Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΜΑΚΡΗΣ
Ιωάννης
560

2
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
16

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ

1
ΒΡΑΧΑΤΗΣ
Παναγιώτης
88

2
ΧΑΧΑΛΗΣ
Χρυσοβαλάντης
1134

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΛΑΜΠΡΟΥ
Ναπολέων
531

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλίας
234

2
ΜΠΑΝΙΑΣ
Δημήτριος
105

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Νικόλαος
26

2
ΚΙΤΣΟΣ
Σπυρίδων
17

3
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
Άγγελος
34

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΜΑΚΡΗΣ
Ιωάννης
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Και αναπληρωματικός αυτού: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

γ) Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής: 

Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Χαράλαμπος
11

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ
Ιωάννης
43

2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
1122

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεώργιος
532

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΡΗΓΑΣ
Νικόλαος
273

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Απόστολος
33

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Χαράλαμπος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Και αναπληρωματικός αυτού: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

δ) Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α.Ε.Α.: 

Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΖΑΓΟΥΡΑΣ
Δημήτριος
47

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Απόστολος
892

2
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Παντελής
279

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ
Νικόλαος
59

Με τον Συνδυασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος
123

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος
37

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της Δ.Α.Ε.Α.: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΖΑΓΟΥΡΑΣ
Δημήτριος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Και αναπληρωματικός αυτού: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Απόστολος
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.) 


ε) Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών: 

Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΒΛΑΧΟΣ
Αντώνιος
588

2
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
Κωνσταντίνος
31

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ
Βασίλειος
208

2
ΦΩΤΗΣ
Βασίλειος
659
3
ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Χαράλαμπος
354

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ
Μιλτιάδης
538

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΒΕΝΕΤΗΣ
Γεώργιος
254

Με τον Συνδυασμό «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»: 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
ΜΠΙΤΣΗΣ
Ιωάννης
44

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΒΛΑΧΟΣ
Αντώνιος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Και αναπληρωματικός αυτού: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
Κωνσταντίνος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

στ) Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ/νσης Αλλοδαπών: 

Με τον Συνδυασμό «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΚΑΡΓΑΣ
Απόστολος
7
2
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ
Κωνσταντίνος
461
Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας
243

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της Δ/νσης Αλλοδαπών: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ
Κωνσταντίνος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Και αναπληρωματικός αυτού: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΚΑΡΓΑΣ
Απόστολος
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

ζ) Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Επισήμων: 

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΚΡΟΚΟΣ
Ιωάννης
964
2
ΠΑΦΗΣ
Αναστάσιος
236

Με τον Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ(ΣΥ.Μ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΛΑΚΚΑΣ
Γεώργιος
521

Με τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΝ.Α.Α.)»:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1
ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ
Φωτεινός
259

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται ως εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της      Γ.Α.Δ. Επισήμων: 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΚΡΟΚΟΣ
Ιωάννης
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)
Και αναπληρωματικός αυτού: 

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1
ΠΑΦΗΣ
Αναστάσιος
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΙΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Σ.Μ.Σ.)

Στο παρόν πρακτικό επισυνάπτονται και τα πρακτικά των αρχαιρεσιών που τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στις 28, 29 και 30 Μαΐου 2013. 
Η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης διήρκησε 6 ημέρες, δηλαδή την 31η Μαΐου 2013, την 1η ,4η ,5η, 6η και 10η Ιουνίου 2013. 
Για την ακρίβεια όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Οι Δικαστικοί αντιπρόσωποι          Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

3 σχόλια:

 1. Γεια σου φίλε μου.
  Χρειάζεστε επειγόντως επιχειρηματικό δάνειο ή Προσωπικό Δάνειο;
  Μειώνετε συνεχώς μετρητά επειδή έχετε στερηθεί δάνειο από την τράπεζά σας ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω ανεπαρκούς ασφάλειας, αναλογίας χρέους προς εισόδημα, χαμηλού πιστωτικού αποτελέσματος, υψηλού επιτοκίου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο;

  Κουρασμένος από την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση; Χρειάζεστε μια ώθηση στα οικονομικά σας; Έχετε κουραστεί να πηγαίνετε πάντα στην τράπεζα ή να περιμένετε το δάνειο σας να εγκριθεί από τις τράπεζες ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμά σας; Αξίζετε μια καλύτερη λύση.

  Ο χρηματοοικονομικός όμιλος Pinnacle είναι εδώ με μια σειρά πιστώσεων που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους συνολικούς οικονομικούς στόχους σας.

  Με το Pinnacle Financial Group, μπορείτε να πάρετε δάνειο με επιτόκιο μόλις 3%.
  Μπορείτε να δανειστείτε μέχρι και 10 εκατομμύρια.
  Μπορείτε να πάρετε ένα δάνειο της επιλογής σας σε μια στιγμή.
  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1 και 30 ετών για να επιστρέψετε.
  Παίρνετε δάνειο οπουδήποτε και οποτεδήποτε με δική σας άνεση.

  Παρέχουμε όλα τα είδη των δανειακών υπηρεσιών, είμαστε γρήγοροι, αξιόπιστοι, αξιόπιστοι και επίσης εύκολοι να εγκρίνουμε σε λιγότερο από 24 ώρες.

  Υποβάλετε αίτηση για δάνειο σήμερα. επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσφορά δανείου μας:
  Email: (pinnaclefinancegroupinc@gmail.com)

  με εκτιμιση
  Marcus & Millichap
  Διευθύνων Σύμβουλος, Pinnacle Financial Group.

  Δάνειο κάτω των 24 ωρών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεια σας και Καλώς ήλθατε στην Spotcap Παγκόσμια Δανειοδοτικές Υπηρεσίες, το όνομά μου είναι Claudia Klein, είμαι δανειστής και επίσης σύμβουλος δανείου.

  Χρειάζεται μεγάλη οικονομική ενίσχυση; χρειάζεστε ένα δάνειο για διάφορους σκοπούς; αν η απάντησή σας είναι ναι, θα σας συμβουλεύσω να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μου μέσω | spotcapglobalservices@gmail.com | ή να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp: +4915758108767 | και να έχετε ένα δάνειο στο λογαριασμό σας εντός 24 ωρών, διότι παρέχουμε άριστες υπηρεσίες δανείου σε όλο τον κόσμο.

  Προσφέρουμε κάθε είδους δάνειο (Προσωπικό Δάνειο, Επιχειρηματικό Δάνειο και πολλά άλλα), προσφέρουμε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια και μπορείτε επίσης να δανειστείτε μέχρι και 15 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία μου θα σας βοηθήσει να επιτύχετε μια ποικιλία στόχων με ένα ευρύ φάσμα δανειακών προϊόντων.

  Γνωρίζουμε ότι η απόκτηση ενός νόμιμου δανείου ήταν πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα Στα άτομα που έχουν οικονομικό πρόβλημα και χρειάζονται λύση σε αυτό, πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν τόσο δύσκολο να πάρουν δάνειο μετοχών από τις τοπικές τους τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος ποσοστό, ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, λόγος χρέους προς εισόδημα, χαμηλό πιστωτικό αποτέλεσμα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο

  Δεν υπάρχουν πλέον χρόνοι αναμονής ή αγχωτικές επισκέψεις τράπεζας. Η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη 24/7 - μπορείτε να πάρετε ένα δάνειο και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας όποτε και όπου θέλετε

  Παρέχουμε υπηρεσίες δανείου παγκόσμιας κλάσης 24 ωρών. Για ερωτήσεις / ερωτήσεις; - Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε | spotcapglobalservices@gmail.com | ή να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp: +4915758108767 | & Λήψη απάντησης Σε μια στιγμή.

  Η οικογένειά σας, οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας δεν χρειάζεται να ξέρουν ότι έχετε χαμηλά μετρητά, απλά γράψτε μας και θα λάβετε ένα δάνειο.

  Η οικονομική σας ελευθερία είναι στα χέρια σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γεια σας, το όνομά μου είναι Charlotte Müller, είμαι ιδιωτικός δανειστής. Χρειάζεστε ένα γρήγορο, μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο δάνειο με σχετικά χαμηλό επιτόκιο μόλις 3%; Είναι η δυσκολία της οικονομίας να σας επηρεάσει φέτος; ή σας έχει στερηθεί δάνειο από την τράπεζά σας ή από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα; Προσφέρουμε ασφαλή δάνεια και εάν χρειάζεστε ένα γρήγορο δάνειο, στείλτε μου email μέσω (moonlightloanfirm@gmail.com)

  * Ψάχνετε για κεφάλαια για να εξοφλήσετε τα χρέη;
  * Επιδιώκετε οικονομικά να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;
  * Επιδιώκετε δάνεια για τη διεξαγωγή μεγάλων έργων;
  * Χρειάζεστε δάνειο σε λιγότερο από 24 ώρες;
  * Χρειάζεστε ένα γρήγορο δάνειο για διάφορους σκοπούς;

  Εάν η απάντησή σας είναι ναι, μπορώ να σας βοηθήσω.

  * Μπορώ να σας προσφέρω δάνειο μέχρι € 5.000.000.
  * Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1 και 30 ετών για να επιστρέψετε.
  * Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του Σχεδίου Μηνιαίας και Ετήσιας αποπληρωμής.
  * Ευέλικτοι όροι δανείου.

  Εάν ενδιαφέρεστε να επιστρέψετε μαζί μου μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: moonlightloanfirm@gmail.com |

  Έχετε 100% εγγύηση ότι θα λάβετε το δάνειό σας στο τέλος αυτής της συναλλαγής δανείου.

  Είμαστε παθιασμένοι με τον υπολογισμό της χρηματοοικονομικής ενσωμάτωσης.
  Τα δάνεια και τα επενδυτικά προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να σας προσφέρουν άνεση και αξία.

  Με την εταιρεία Moonlight Loan, μπορείτε να αποχαιρετήσετε όλες τις οικονομικές κρίσεις και τις δυσκολίες σας, καθώς είμαστε πιστοποιημένοι, αξιόπιστοι, αξιόπιστοι, αποτελεσματικοί, γρήγοροι και δυναμικοί

  Θερμές
  Κα. Charlotte Müller

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχείο